Analýzy a ukazatelé
06. 12. 2023
10 minut

FACT – akronym obsahující celé vaše finanční řízení

Finanční řízení podniku zahrnuje oblasti, které lze shrnout zkratkou FACT. Jedná se o tyto oblasti:

 • Financing
 • Accounting
 • Controlling
 • Taxes

Finanční řízení podniku 

Efektivní finanční řízení je základem úspěšného podnikání. Ať už jste začínající firma, nebo zavedená společnost, pochopení a zvládnutí klíčových aspektů finanční stránky vašeho podnikání je zásadní pro udržitelný růst a ziskovost. A proto se v tomto článku ponoříme do základních složek finančního řízení.

Financing

Financing neboli financování je základem každého podnikání. Vždy stojí na začátku a provází podnik po celou dobu jeho existence. Zahrnuje získávání a řízení kapitálu potřebného k provozování činnosti, investování do růstu a zvládání ekonomických nejistot. Společnosti často využívají k uspokojení svých finančních potřeb kombinaci dluhového a kapitálového financování.

 • Debt financing (dluhové financování) – jedná se o půjčování peněz, obvykle prostřednictvím bankovních i nebankovních úvěrů, dluhopisů nebo jiných úvěrových nástrojů. Nabízí výhodu daňových odpočtů úroků a umožňuje vlastníkům společnosti ponechat si kontrolu. Nadměrné zadlužení však může vést k finanční zátěži a zvýšit riziko nesplacení.
 • Equity financing (kapitálové financování) – společnosti mohou získat kapitál prodejem vlastnických podílů. Tím se sice zředí podíly stávajících akcionářů, ale podnik tím dostane finanční pomoc bez zadlužení. Kapitálové financování může pocházet z různých zdrojů, včetně primární veřejné nabídky akcií (IPO) nebo od soukromých investorů.

Accouting

Accounting neboli účetnictví je systematické zaznamenávání, analýza a vykazování finančních transakcí společnosti. Poskytuje zainteresovaným stranám, jako jsou investoři, věřitelé a vedení, přesné a včasné finanční informace, které jim umožňují přijímat informovaná rozhodnutí. Mimo to vést účetnictví je pro firmy uvedené v obchodním rejstříku ze zákona povinné.

 • Finanční výkazyvýkaz zisků a ztrát neboli výsledovku, rozvahu a výkaz o peněžních tocích čili cash flow je třeba při podnikání sestavovat v pravidelných časových intervalech. Mimo splnění povinnosti vůči státu, tyto účetní výkazy dobře slouží i samotnému podniku, protože poskytují report o finančním zdraví a výkonnosti.
 • Audit – pravidelné interní audity prováděné externími nebo interními subjekty zajišťují přesnost a spolehlivost finančních informací. To buduje důvěru mezi zúčastněnými stranami a pomáhá identifikovat a napravit případné nesrovnalosti.

Controlling

V oblasti podnikových financí se controllingem rozumí proces řízení a regulace vnitřních procesů společnosti, který zajišťuje efektivní plnění finančních cílů a úkolů. Zahrnuje monitorování, analýzu a ovlivňování různých činností v rámci společnosti s cílem optimalizovat výkonnost a zlepšit celkové finanční zdraví.

 • Rozpočtování – základním aspektem controllingu je sestavení komplexního rozpočtu. Zahrnuje stanovení finančních cílů pro různá oddělení nebo projekty v rámci společnosti. Pravidelné porovnávání skutečných výsledků s rozpočtovými hodnotami pomáhá identifikovat odchylky a umožňuje včas přijmout nápravná opatření.
 • Měření výkonnosti – vypracování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) umožňuje hodnotit různé provozní aspekty. Patří sem finanční ukazatele, jako je návratnost investic (ROI), ziskové marže a ukazatele peněžních toků. Sledování výkonnosti v porovnání s těmito ukazateli poskytuje přehled o oblastech, které mohou vyžadovat pozornost nebo zlepšení.
 • Kontrola nákladůřízení nákladů má zásadní význam pro udržení ziskovosti. Controlling zahrnuje analýzu nákladových struktur, identifikaci neefektivnosti a implementaci strategií ke snížení zbytečných výdajů. Opatření pro kontrolu nákladů mohou zahrnovat vyjednávání lepších dodavatelských smluv, zavádění technologických řešení nebo optimalizaci výrobních procesů.
 • Analýza odchylek – provádění analýzy odchylek zahrnuje porovnání skutečných finančních výsledků s rozpočtovanými nebo očekávanými hodnotami. Odchylky mohou být příznivé (kladné) nebo nepříznivé (záporné). Identifikace hlavních příčin odchylek umožňuje managementu přijímat informovaná rozhodnutí k řešení problémů nebo využití příležitostí.
 • Vnitřní kontroly – zavedení spolehlivých vnitřních kontrolních mechanismů zajišťuje, že finanční transakce společnosti jsou přesné, spolehlivé a v souladu s předpisy. To zahrnuje oddělení povinností, autorizační postupy a pravidelné interní audity. Vnitřní kontroly pomáhají předcházet podvodům, chybám a dalším finančním nesrovnalostem, které by mohly mít dopad na finanční stabilitu společnosti.

Taxes

Taxes neboli daně hrají klíčovou roli ve finančním řízení a ovlivňují ziskovost a peněžní toky společnosti. Orientace ve složitém prostředí daňových předpisů je nezbytná pro minimalizaci závazků a zajištění jejich dodržování. Společnosti strategicky plánují své finanční aktivity tak, aby optimalizovaly svou daňovou povinnosti. To zahrnuje rozhodnutí o struktuře podniku, investicích a načasování příjmů a výdajů s cílem minimalizovat daňové zatížení.

Zásadní je však udržovat si přehled o neustále se měnících daňových zákonech a předpisech. Nedodržení může mít za následek pokuty, penále a poškození dobrého jména. Mnoho společností využívá služeb daňových odborníků, aby zajistily dodržování daňových zákonů.

Co je základem prosperujícího finančního řízení podniku

Závěrem lze říci, že úspěšné finanční řízení vyžaduje člověka na pozici CFO s komplexním přístupem, který zahrnuje strategii financování, spolehlivé účetní postupy, účinné vnitřní kontroly a pečlivé daňové plánování. Zvládnutím těchto klíčových složek se společnost může lépe orientovat ve složitém finančním prostředí a zajistit si udržitelný růst i dlouhodobý úspěch.

Pokud jste i vy rozhodnutí, že chcete své podnikání řídit přes čísla, ale chybí vám potřebné ekonomicko-technické know-how, v Consu máme řešení pro každého. Proto nás neváhejte kontaktovat.

Článek pro vás napsal Jakub Ben

Nejnovější články z blogu

Jak sestavit SWOT analýzu firmy
Analýzy a ukazatelé
01. 12. 2023
15 minut

Jak sestavit SWOT analýzu firmy

SWOT analýza slouží k hodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Vysvětlíme vám, jak správně swotku sestavit a jakým častým chybám se vyhnout. Pokud byste přesto potřebovali s jejím sestavením pomoci, neváhejte se na nás obrátit.

Celý článek
Zuzana Spudichová
Autor
Zuzana Spudichová
Pavel Peňáz hostem podcastu Buduj značku
Analýzy a ukazatelé
17. 11. 2023
15 minut

Pavel Peňáz hostem podcastu Buduj značku

Seznamte se s Pavlem Peňázem, zkušeným externím finančním ředitelem a zakladatelem Controlling Solutions, s více než 15 lety praxe. Odhalte Pavlovu cestu od účetního k pozici CFO a objevte, jak Controlling Solutions podporuje malé a střední podniky.

Celý článek
Pavel Peňáz
Autor
Pavel Peňáz
Další články blogu