Výsledovka = VZZ

Pomůžeme vám se zpracováním výsledovky neboli výkazu zisků a ztrát, který vám zajistí přehled o všech firemních výnosech a nákladech. Tím vám předá informaci, zda jste ve sledovaném období dosáhli ztráty nebo zisku.

Výkaz zisků a ztrát nebo také výsledovka je důležitý finanční dokument, který poskytuje podrobný přehled o finančních výsledcích společnosti za určité období. Tento výkaz prezentuje všechny výnosy a náklady společnosti a poskytuje informace o tom, jak se firmě daří ve sledovaném časovém úseku.

Hlavním cílem výkazu zisků a ztrát je ukázat, zda společnost dosahuje zisku nebo ztráty. Manažeři, investoři, věřitelé a další zúčastněné strany často zkoumají tento dokument, aby pochopili finanční situaci společnosti, porovnali výsledky s předchozími obdobími a vyvodili závěry o budoucích vyhlídkách podniku.

Výkaz zisků a ztrát je tvořen

  • Výnosy – Zahrnují všechny peněžní či nepeněžní příjmy společnosti za sledované období. Patří sem tržby za zboží a služby, marže, úroky od odběratelů a další zisky.
  • Náklady – Představují všechny výdaje, které společnost musela vynaložit na dosažení svých výnosů. Patří sem nákupy materiálu, mzdy zaměstnanců, provozní náklady, cestovné, daně, úroky z úvěru a další náklady.
  • Výsledek hospodaření – Jedná se o rozdíl mezi celkovými výnosy a náklady. Tato hodnota ukazuje, jaký byl zisk či ztráta za sledované období.

Výkaz zisku a ztráty je tedy cenným nástrojem pro hodnocení finanční situace a výkonnosti společnosti. Pomáhá vytvářet základ pro operativní, taktická i strategická rozhodnutí, ať už jde o investice, zdroje financování nebo změny v provozu, a umožňuje sledovat dlouhodobé trendy, které mohou mít vliv na úspěch podniku.

Spolu s rozvahou a výkazem cash flow je výkaz zisků a ztrát součástí účetní závěrky. Pokud budete mít zájem, se všemi těmito účetními výkazy vám rádi pomůžeme. Zároveň nabízíme pomoc se zpracováním účetnictví nebo se vzděláváním vašich zaměstnanců.

Nemáte ještě sestavený výkaz zisků a ztrát?

Neváhejte nás kontaktovat. Jelikož se jedná o významný dokument, který vám prozradí, zda je vaše aktuální situace zisková či ztrátová, rádi vám s jeho zpracováním pomůžeme. Pro nezávaznou konzultaci volejte, nebo pište na e-mail, případně vyplňte připravený formulář.
Přejít na poptávku

Máte zájem o naše služby?
Zašlete nám nezávaznou poptávku
Pojďme spolupracovat

Nejnovější články z blogu

FACT – akronym obsahující celé vaše finanční řízení
Analýzy a ukazatelé
06. 12. 2023
10 minut

FACT – akronym obsahující celé vaše finanční řízení

Finanční řízení podniku je základem úspěšného podnikání. Abyste ho zvládli i vy, představíme vám všechny jeho základní kameny – financování, účetnictví, controlling a daně.

Celý článek
Jakub Ben
Autor
Jakub Ben
Jak sestavit SWOT analýzu firmy
Analýzy a ukazatelé
01. 12. 2023
15 minut

Jak sestavit SWOT analýzu firmy

SWOT analýza slouží k hodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Vysvětlíme vám, jak správně swotku sestavit a jakým častým chybám se vyhnout. Pokud byste přesto potřebovali s jejím sestavením pomoci, neváhejte se na nás obrátit.

Celý článek
Zuzana Spudichová
Autor
Zuzana Spudichová
Další články blogu