Rozvaha

Pomůžeme vám se sestavením rozvahy, která zobrazuje veškerá aktiva a pasiva podniku. Díky tomu budete mít přehled o stabilitě a hospodářské situaci vaší společnosti.

Rozvaha je důležitým nástrojem pro zhodnocení finančního zdraví a aktuálního stavu společnosti. Tápete-li při sestavení rozvahy, neváhejte nás kontaktovat. S tvorbou nejen účetních výkazů máme mnohaleté zkušenosti.

Co je to rozvaha

Rozvaha je účetní výkaz, který poskytuje přehled o majetku podniku (aktivech) a zdrojích jeho krytí (pasivech) v peněžním vyjádření k určitému datu (rozvahovému dni) a umožňuje tak posouzení finančního postavení podniku. Spolu s výkazem zisků a ztrát a výkazem cash flow je součástí účetní závěrky, která slouží k prezentaci finančního stavu společnosti v určitém časovém období.

Struktura rozvahy

Rozvaha má dvě části. Na jedné se zobrazují veškerá aktiva podniku, tedy majetek a na druhé všechna pasiva podniku, což jsou dluhy či závazky.

Aktiva rozvahy

Tato část rozvahy zobrazuje veškerý majetek, který společnost vlastní, a který jí slouží k dosažení cílů. Aktiva jsou rozdělena na dlouhodobý majetek a majetek oběžný.

  • Dlouhodobá aktiva zahrnují hmotný, nehmotný i finanční majetek, například nemovitosti, zařízení, stroje, patentované technologie, dlouhodobé investice a další hodnotné předměty, které slouží podnikání na delší dobu.
  • Oběžný majetek jsou aktiva, která bývají proměnlivá nebo se spotřebují do jednoho roku. Patří sem například zásoby, krátkodobé i dlouhodobé pohledávky od zákazníků nebo krátkodobý finanční majetek.

Pasiva rozvahy

Tato část rozvahy ukazuje, jakým způsobem podnik získal aktiva, tedy jaké jsou zdroje financování neboli zdroje krytí. Zda si na ně vydělal, půjčil nebo byl vložen kapitál do firmy.

  • Vlastní kapitál – patří sem hospodářský výsledek, dary, vklady společníků
  • Cizí kapitál – sem patří úvěry, závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům anebo závazky vůči finančnímu úřadu.

Druhy rozvahy

Rozvaha se sestavuje k různým okamžikům a podle toho se rozlišují následující druhy rozvah:

  • zahajovací rozvaha – sestavuje se na počátku činnosti účetní jednotky
  • počáteční rozvaha – sestavuje se na počátku každého účetního období
  • konečná rozvaha – sestavuje se na konci každého účetního období
  • mezitímní rozvaha – sestavuje se k jinému okamžiku než ke konci rozvahového dne, nejčastěji z důvodu vyplacení záloh na podílu na zisku
  • mimořádná rozvaha – sestavuje se za neobvyklých okolností, jako je např. vstup účetní jednotky do likvidace, fúze apod.
  • srovnávací rozvaha – používá se při finanční analýze

Význam rozvahy

Význam rozvahy spočívá v tom, že umožňuje investorům, věřitelům, manažerům a dalším zúčastněným stranám zhodnotit, jak efektivně společnost využívá své zdroje, jaké má finanční závazky a jakým způsobem jsou tyto závazky kryty aktivy. Na základě rozvahy je možné posoudit stabilitu a solventnost podniku, jeho schopnost splácet dluhy, růstový potenciál a celkovou hospodářskou situaci. Pro manažery je rozvaha klíčovým nástrojem pro strategické rozhodování, plánování investic, strategických kroků a řízení pracovního kapitálů (tj. pohledávky, závazky a zásoby), a také pro sledování finančních cílů společnosti.

Můžeme vám pomoci s něčím dalším? Nabízíme také outsourcing controllingu, sestavíme vám také různé analýzy, včetně SWOT analýzy nebo vám pomůžeme s účetnictvím.

Nevíte jak sestavit rozvahu?

Obraťte se na nás. Pomůžeme vám se sestavením rozvahy, která vám zajistí přehled o aktivech, pasivech i celkové hospodářské situaci. Pro nezávaznou konzultaci volejte, nebo pište na e-mail, případně vyplňte připravený formulář.
Přejít na poptávku

Máte zájem o naše služby?
Zašlete nám nezávaznou poptávku
Pojďme spolupracovat

Nejnovější články z blogu

Pavel Peňáz hostem podcastu Buduj značku
Finanční poradenství a podpora
17. 11. 2023
15 minut

Pavel Peňáz hostem podcastu Buduj značku

Seznamte se s Pavlem Peňázem, zkušeným externím finančním ředitelem a zakladatelem Controlling Solutions, s více než 15 lety praxe. Odhalte Pavlovu cestu od účetního k pozici CFO a objevte, jak Controlling Solutions podporuje malé a střední podniky.

Celý článek
Pavel Peňáz
Autor
Pavel Peňáz
Další články blogu